© René Peckl (photos 1, 5-9, 11, 12, 16)

© Isabel Machado Rios (photos 2, 10)

© Vanessa Feck (photos 3, 14, 15)

© Lukas Kallab (photo 4)

© Festspiele Reichenau, photographer: Dimo Dimov (photo 13)

© Alexander Hoffelner (photo 17)

(c) Isabel Machado Rios